Nationaal Deltaprogramma
Vergroot de samenhang in alle uitingen,
versterk het paraplumerk

De opgave

Het Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven denken actief mee. In 2020 is het programma aangescherpt: ‘alles op alles voor een veilige en leefbare delta’. Eenduidige en heldere communicatie draagt bij aan de gezamenlijke ambitie en samenhang tussen de verschillende programma-onderdelen, die overal in het land ten uitvoer worden gebracht.

Opdrachtgever
Staf Deltacommissaris

Rol en bijdrage Zhijn

  • Aangescherpte positionering en de vertaling daarvan in beeld
  • Analyse huidige situatie door deskresearch en workshops met partners
  • Ontwikkelen van concept en huisstijlbouwstenen
  • Ontwikkelen van communicatiestrategie
  • Begeleiding implementatie / art direction communicatiemiddelen

Het resultaat

  • Uitgewerkte visuele identiteit vastgelegd in huisstijl handboek
  • Praktische toolkit met communicatiebouwstenen
  • Gedragen communicatieaanpak voor korte en middellange termijn

Aanpak

  • Nauwe samenwerking met de staf Deltacommissaris
  • Serie interactieve sessies met samenwerkingspartners van DP om te komen tot een gezamenlijke en werkbare identiteit

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partners Optima Forma (uitwerking vormgeving/ productiebegeleiding en in60seconds (animatie)

Naampatroon
Een belangrijker ‘identifier’ is het zgn naampatroon van het Deltaprogramma. Het is geheel opgebouwd uit kapitaal letters waarmee een karakteristiek beeld ontstaat.

Om te benadrukken dat in het Deltaprogramma meerdere partijen samenwerken en het programma ‘van ons allen’ is, wordt ‘Nationaal’ toegevoegd.

Het Deltaprogramma tastbaar
Het verhaal over het Deltaprogramma wordt aan de hand van korte interviews en infographics in verschillende uitingen tastbaar gemaakt.

Aandachtspunt hierbij is het betrekkken van nieuwe stakeholders en verbinding leggen tussen de opgaven van het Deltaprogramma en andere grote nationale of regionale opgaven zoals energietransitie, transities in de landbouw, de grote woningbouwopgave en klimaatadaptatie.

Praktische toolkit met communicatiebouwstenen
Voor de staf Deltacommissaris en de betrokken partners op gebied van water- en klimaatadaptatie beleid is een toolkit ontwikkeld. Hierin worden middelen gefaciliteerd als kernboodschappen, iconische beeldbank (afbeelding), infographics en animaties.

Doelstelling is de samenhang met en tussen de verschillende onderdelen te versterken en het nut en noodzaak-verhaal over het water- en klimaatadaptatiebeleid dat voorkomt uit het DP scherp te houden.

‘‘Onder de vlag van het nationaal Deltaprogramma werken veel verschillende partners en partijen samen om onze laaggelegen delta waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. De opdracht was de samenhang in al deze opgaven zichtbaar te maken en het Deltaprogramma voor de buitenwereld een herkenbaar gezicht te geven.’

Jacqueline Eckhardt
Senior communicatieadviseur staf Deltacommissaris

Meer weten over het Deltaprogramma?

Bekijk de video of ga naar www.deltaprogramma.nl